Hjem

DET FALSTERSKE DIGELAG

Det er stadig ikke tilladt at cykle på diget, læs mere klik her

Læs Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse klik her

Vedr. skiltning klik her

 

Digelagets bestyrelse har sendt et åbent brev til Byrådets medlemmer vedrørende cykling på diget, se brevet klik her

 

Byrådets beslutning om nyt reglement: Klik her

 

Digelaget har klaget til Miljø-og Fødevareklagenævnet over det nye reglement. Læs klagen klik her

 

Digelaget holdt årsmøde søndag den 17/6 2018. Læs referatet fra årsmødet klik her. Se resultatbudget klik her

Se årsrapport klik her

 

Se referater, regnskaber og budgetter fra tidligere årsmøder under menupunktet Årsmøder

 

Ministeriets afgørelse om vedtægtsændring: Læs mere klik her

Nye vedtægter klik her

Læs Bilag til nye vedtægter klik her

 

Efter stormen 4/1 2017:

Diget er nu besigtiget i sin helhed og der er ikke sket alvorlige skader. Ingen behøver derfor at frygte for sin ejendom bag diget. Vi går nu i gang med at udbedre de mindre skader, bl.a. ved Gedesby. Læs mere klik her

Digets styrke klik her

Beredskabsplan klik her

 

Ansøg om tilladelse til aktivitet på stranden klik her

Fremover vil det koste et gebyr at afholde erhvervsaktiviteter på digelagets ejendomme. Læs om retningslinier og takster klik her

 

 

Bådforankringspladser til udlejning klik her

 

 

 

 

 

 

Der er et reglement på diget, som skal overholdes for at opretholde digets styrke. Det er på diget illustreret med piktogrammer, så alle kan forstå det.

Nyt hegn ved Marielyst Strandvej som skal beskytte klitten.

Information til digelagets medlemmer

 

Sankt Hans Bål

Der må først etableres Sankt Hans Bål en uge før Sankt Hans af hensyn til fugle og dyr. Desuden er stranden ikke til opmagasinering af grenaffald.

 

Både på forstranden

Digelagets reglement giver bådejere mulighed for at have en båd liggende på stranden i sommerperioden. Imidlertid skal bådene af hensyn til digets sikkerhed bringes inden for diget inden 1. november. Fremover vil der derfor i løbet af efteråret blive klæbet en seddel på både, der henligger på stranden, med oplysning om, at de vil blive fjernet og opbevaret for ejerens regning, hvis ejer ikke fjerner båden inden 1. november.

 

Vedligeholdelse af hegn langs katastrofevejen

Digelagets medarbejdere har i forbindelse med digets vedligeholdelse behov for at kunne færdes på katastrofevejen med redskaber, maskiner og køretøjer. Desuden skal beredskabsvæsnets køretøjer kunne komme frem på katastrofevejen langs diget i katastrofesituationer.

Grundejere langs katastrofevejen skal derfor være opmærksomme på at de i medfør af hegnsloven er forpligtede til at holde deres hegn langs katastrofevejen studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digelaget holdt møde om digestyrkelse lørdag den 13/10 2013.

Læs rapporten her

 

Se spørgsmål og svar fra mødet her

Marielyst er kåret som Danmarks bedste strand 2011, i 2012 og igen i 2013.