Hvordan sikrer vi kysten bedst muligt?

I mange, mange år har kysten langs Det Falsterske Dige været en såkaldt opbygningskyst. Dvs., at strømmen sydpå i Østersøen har ført mere og mere sand til området. Men noget er sket i de senere år. Både ved digets nordlige og sydlige ende har havet ved højvandshændelser i 2017, 2019 og 2021  gjort indhug på stranden og har spist af klitten bagved stranden. Det samme er tilfældet midt på strækningen ved Bøtøskoven.

Spørgsmålet er, hvilken betydning det har for digets evne til at modstå en stormflod og hvad der bør gøres ved situationen.

Kystdirektoratet anbefaler i sådanne situationer at sandfodre, dvs. at pumpe sand ind fra havet til erstatning for det sand, som havet har taget. For at være parat til at vælge den løsning har digelaget søgt og fået kommunens tilladelse til at gøre det. Men er det den rigtige løsning? Og er diget i det hele taget tilstrækkelig sikret i forhold til de klima-forandringer, vi kan forudse?

For at blive klogere på disse spørgsmål holdt digelaget offentlig høring lørdag 23. oktober 2021 på Højskolen Marielyst. Omkring 60 personer mødte frem for at høre, hvad de indbudte eksperter have at sige om udfordringerne.

Efterfølgende traf digelagets bestyrelse om at sætte gang i sandfodring og har indgået en aftale med entreprenørvirksomheden Rohde Nielsen om, at det sker i marts og april 2023.

 

Herunder kan du finde referat af høringen og diverse rapporter og analyser af diget:

Tilladelsen til sandfordring

Tilladelse fra Guldborgsund kommune til at sandfodre langs digets strækning

Styrkevurdering af diget

Rapport fra 2013, hvor et tysk universitet har foretaget en styrkevurdering af diget. Rapporten er skrevet på engelsk.

Vejledning fra Kystdirektoratet

Kystdirektoratets vejledning til vedligeholdelse og sikring af de danske kyster

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan fra 2019, udarbejdet af Cowi for digelaget

Sedimenttransport

Rapport fra Cowi 2019. Rapporten beskriver bølgeforholdene ved kysten ud for det falsterske dige, samt transporten af sand på kysten langs diget. I analysen undersøges desuden hvordan kystlinjen har ændret sig med tiden.

Stormflodsstatistik

Kommentarer fra Cowi til stormflodsstatistik og med beregninger af sandsynligheden for voldsomme stormflodshændelser. Fra 2020

Proces og pris

Notat fra Cowi om processen omkring tilladelse til sandfodring og forventet pris på arbejdet.

Besigtigelse af diget

Besigtigelse af diget, som Cowi foretog i 2019 og som danner grundlag for det videre arbejde, som fører frem til ansøgningen om sandfodring

Akut erosion

Forklaring på årsagen til akut erosion, udarbejdet af Cowi i 2020 til brug ved ansøgning om sandfodring

Digesynsrapport

Hvert halvt år bliver diget synet af Kystdirektoratet. Her er referat af seneste syn i september 2023

Referat af høring

Her er digelagsformandens referat af høringen om metoder til kystsikring 23. oktober 2021