Hvordan sikrer vi kysten bedst muligt?

I mange, mange år har kysten langs Det Falsterske Dige været en såkaldt opbygningskyst. Dvs., at strømmen sydpå i Østersøen har ført mere og mere sand til området. 

Men noget er sket i de senere år. Både ved digets nordlige og sydlige ende har havet gjort indhug på stranden og har spist af klitten bagved stranden. Den naturlige tilførelse af sand gennem 20 – 30 år er således ført tilbage i havet på meget kort tid.

Resultatet er, at klitten disse steder har fået en mindre, men lodret sandskrænt i stedet for den hidtidige afslutning med en bevokset og flad kurve mod stranden. Og det sidste er så absolut at foretrække, fordi det sikrer klitten bedst mod, at havet spiser mere af den ved højvandssituationer. Fotoet foroven viser, hvordan klitten ser ud ved Bøtø, hvor havet har spist af den.

Spørgsmålet er så, hvad der skal gøres. En mulighed er sandfodring, dvs. at pumpe sand ind fra havet til erstatning for det sand, som havet har taget. Digelaget har søgt og fået kommunens tilladelse til at gøre det. Men er det den rigtige løsning?

Og er diget i det hele taget tilstrækkelig sikret i forhold til de klima-forandringer, vi kan forudse? Indhugget på klitten i den nordlige ende ved Elkenøre burde teoretisk ikke være muligt, men er altså i praksis sket. Er det et udtryk for, at der er forandringer af havstrømmene undervejs, som vi endnu ikke kender omfanget af? Og som vi slet ikke ved om vil true diget? 

For at blive klogere på, hvad der vil være de bedste løsninger til sikring af vores kyst indbyder digelagets bestyrelse derfor til en offentlig høring lørdag den 23. oktober kl. 10 til 13:00. Høringen afvikles i koncertsalen på Højskolen Marielyst og er åben for alle. 

Ved høringen vil følgende eksperter deltage:

  • Jakob Lysholdt, civilingeniør og leder af miljøafdelingen i Guldborgsund kommune. 
  • Jens Bundesen, civilingeniør og konsulent for Marine and Foundation, Cowi.
  • Oliver Ries, naturgeograf og teamleder for Kyst og Klima, Sweco.
  • Peter Frigaard, civilingeniør og forsker ved Aalborg Universitets i hav og kystbyggeri.
  • Svend Aage Sørensen, teknikumingeniør og gennem mange år rådgiver for det lollandske digelag.

Jakob Lysholdt vil indledningsvis redegøre for, hvilke klimascenarier Guldborgsund kommune som myndighed på kystbeskyttelsesområdet arbejder med og hvilke bud der er på den klimatilpasningsplan, som kommunen skal udarbejde.

De øvrige deltagere vil efterfølgende blive udspurgt om, hvilke trusler de ser for sig for Det Falsterske Dige og om fordele og bagdele ved forskellige metoder til kystsikring, ikke mindst om hård kontra blød kystbeskyttelse.

Herunder kan du finde diverse rapporter og analyser af diget:

Tilladelsen til sandfordring

Tilladelse fra Guldborgsund kommune til at sandfodre langs digets strækning

Styrkevurdering af diget

Rapport fra 2013, hvor et tysk universitet har foretaget en styrkevurdering af diget. Rapporten er skrevet på engelsk.

Vejledning fra Kystdirektoratet

Kystdirektoratets vejledning til vedligeholdelse og sikring af de danske kyster

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan fra 2019, udarbejdet af Cowi for digelaget

Sedimenttransport

Rapport fra Cowi 2019. Rapporten beskriver bølgeforholdene ved kysten ud for det falsterske dige, samt transporten af sand på kysten langs diget. I analysen undersøges desuden hvordan kystlinjen har ændret sig med tiden.

Stormflodsstatistik

Kommentarer fra Cowi til stormflodsstatistik og med beregninger af sandsynligheden for voldsomme stormflodshændelser. Fra 2020

Proces og pris

Notat fra Cowi om processen omkring tilladelse til sandfodring og forventet pris på arbejdet.

Besigtigelse af diget

Besigtigelse af diget, som Cowi foretog i 2019 og som danner grundlag for det videre arbejde, som fører frem til ansøgningen om sandfodring

Akut erosion

Forklaring på årsagen til akut erosion, udarbejdet af Cowi i 2020 til brug ved ansøgning om sandfodring

Digesynsrapport

Hvert halvt år bliver diget synet af Kystdirektoratet. Her er referat af seneste syn i september 2021