Om digelaget

Historie

Den 13. november 1872 hærgede en stormflod det meste af Sydfalster og store dele af det sydlige Lolland med store tab af menneskeliv og materielle værdier til følge. Rigsdagen vedtog derfor i maj 1873 en lov om opførelse af diger på Falster og Lolland til beskyttelse mod oversvømmelser fra havet. Opførelsen af Det falsterske Dige blev betalt af staten med 40%, af amtet med 24% og af ejerne af de ejendomme, der blev beskyttet mod oversvømmelse fra havet, med 36%.

Opførelsen af Det falsterske Dige blev påbegyndt i efteråret 1873 og afsluttet i 1875.

Stormvarsling

En forventet vandstandsvarsling på op til 1.7 meter over DVR er ikke et problem for Det Falsterske Dige som kan tåle betydeligere højere varslinger. En kritisk situation kunne eksempelvis opstå ved 2,69 over DVR og med direkte østenvind. 

Digelaget eksperimenterer med bølgebrydere i form af storsække fyldt med sten. Dette var blot en afprøvning, for at se hvordan de virkede ved forhøjet vandstand. Bølgerne nåede imidlertid ikke op til dem.

Digelagets ansatte og bestyrelsesmedlemmer indgår i beredskabet som melder ind til politiet som koordinere beredskabet fra Næstved og dirigere folk til området ved en faretruende situation.

Hjemmesiden bliver ikke opdateret løbende, idet digelaget kun har en lille stab som er beskæftiget ude på diget i sådan en situation. Vi kan henvise til dmi.dk som har en god varlingsservice. Man er altid velkommen til at ringe til formanden med observationer eller til politiet på 114 som står for beredskabet.

Digets placering og udstrækning

Diget strækker sig fra Birkemose i syd til Ulslev i nord. Det er 17.553 m langt og 3,77 m højt.

Kronen er 2,51 m bred. Digearealet omfatter hele arealet fra vestsiden af katastrofevejen, diget og arealet ud til Østersøen. Hele området ejes af digelaget, dvs. de ejendomme som beskyttes mod oversvømmelse. Digelagets ejendom omfatter følgende matrikelnumre:

  • nr. 254 Gedesby By, Gedesby
  • nr. 3 Bøtø Fang, Væggerløse
  • nr. 12 Bøtø By, Væggerløse
  • nr. 4 Stovby Fælledsø, Væggerløse
  • nr. 4 Langø, Idestrup
  • nr. 33 Elkenøre By, Idestrup
  • nr. 37 Ulslev By, Idestrup

Digets opbygning og stand

Diget er bygget af sand og på digekronen forsynet med en 2,5 meter bred kappe af ler. Diget er beplantet med græs og marehalm. I tidens løb er der kommet bevoksning af diverse træer og buske.

Kystdirektoratet, som er rådgivende og tilsynsførende for Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende kystbeskyttelse, har tilsynet med Det Falsterske Dige.

Den tilsynsførende besigtiger diget forår og efterår sammen med digelagets bestyrelse, som derefter sørger for digets vedligeholdelse efter de givne anvisninger således at digesikkerheden altid er i orden.

Efter anvisning fra Kystdirektoratet er der i de seneste år fjernet en del bevoksning på digearealet, og træer langs katastrofevejen er blevet afgrenet. Græsset på digearealet slås efter anvisning fra Kystdirektoratet omkring 1. oktober.

Digeskat - betaling for vedligeholdelse

I henhold til anlægsloven skal alle ejere af ejendomme på Falster, som diget beskytter mod over-svømmelse fra havet, afholde udgifterne ved digets vedligeholdelse og forvaltning. Ejerne er alle medlemmer af digelaget, og udgifterne til vedligeholdelse betales via digeskatten. Digelaget består af 8.037 ejendomme (beregnet ud fra antallet af administrationsparter). Digeskatten betales i henhold til en udarbejdet partsfordeling. Den seneste partsfordeling trådte i kraft 1. januar 2003. I henhold til denne partsfordeling var der pr. 31. oktober 2014 i alt 3.324.595 parter. Et almindeligt sommerhus har 380 parter svarende til en digeskat i 2016 på 152,- kr. hvortil kommer moms.

Nederst på siden kan du finde et kort, der viser i hvilket område, man er forpligtet til at betale digeskat.

Vedtægter

Reglement

Partsfordeling

Området