Reglement for Det Falsterske Dige

§ 1

Reglementet er gældende for benyttelsen af de arealer der udgør Det Falsterske Dige og som ejes af Det Falsterske Digelag, dvs. selve diget, klitterne, forstranden, oplags- og tilkørselsarealer samt øvrige arealer tilhørende digelaget.

For offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen gælder generelt Naturbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser.

I Naturbeskyttelseslovens regelsæt er der nærmere anført både muligheder samt begrænsninger i forhold til offentlighedens færdsel.

§ 2

Færdsel til fods og kortvarigt ophold er tilladt overalt på digelagets arealer.

Adgang sker på eget ansvar.

På digets bagskråning må man af hensyn til kystbeskyttelsesanlæggets funktion dog kun færdes på de anlagte op- og nedgange og overkørsler.

På samme måde er det tilladt at færdes med barnevogne, kørestole og lignende for handicappede. Hunde skal føres i snor.

Mindre både må i perioden 1. marts – 31. oktober oplægges på forstranden mindst 5 meter fra klit eller dige.

§ 3

Det skal specielt bemærkes, i relation til publikums benyttelse af digelagets arealer, at følgende er forbudt :

at færdes med motorkøretøjer, knallerter samt at ride.

at campere, tænde bål, bruge kogeapparater, bortkaste brændende cigaretter og tændstikker, anvende fyrværkeri eller på anden måde ved brug af åben ild at skabe risiko for brand, at forrette nødtørft eller efterlade affald (der henvises til toiletter og affaldsbeholdere), at grave i dige og klitter, grave i stranden inden for en afstand af 5 meter til klitter, bortfjerne sten og sand fra forstranden, fjerne eller plante træer, buske og andre vækster, fjerne eller ødelægge hegn og andre af digelagets anlæg, at benytte arealerne som oplagsplads, herunder for både (bortset fra de i § 2 nævnte), fiskeredskaber, badehuse o. a. samt at opstille borde og bænke eller andre faste indretninger

§ 4

Digelagets bestyrelse kan efter aftale med Guldborgsund Kommune eller efter pålæg fra

Kystdirektoratet midlertidigt afspærre arealer for offentligheden, når det tjener hensynet til digebeskyttelsen, herunder beskyttelse af opvækst.

Offentlighedens adgang kan tillige begrænses ved brandfare eller hvis hensynet til dyre- eller planteliv taler herfor. Ved længerevarende eller større afspærringer vil offentligheden blive oplyst ved opslag ved adgangsvejene til de afspærrede områder samt evt. på tavler centrale steder i området.

§ 5

Større arrangementer med over 30 deltagere kræver tilladelse fra digelagets bestyrelse.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglementets forbud, eksempelvis med henblik på sankthansbål.

§ 6

Det påhviler digelagets bestyrelse – som lodsejer – at påse overholdelse af ovenstående bestemmelser.

Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives dem af ejeren eller dennes repræsentant eller som fremgår af skiltning eller på anden måde.

Digelaget har som lodsejer ret til at fjerne ulovligt anbragte genstande.

Overtrædelser af regelsæt i medfør af naturbeskyttelsesloven samt dette reglements bestemmer kan straffes med bøde.

Digelaget kan rejse sag om erstatning.

Reglementet er udfærdiget af Guldborgsund Kommune i medfør af § 15 i vedtægt for Det Falsterske Digelag af Digelag af 22.5.2017.

Besluttet af Byrådet den 13. december 2017.

§1

Al færdsel, herunder ridning, på digerne med dertil hørende arealer uden for offentlige veje og befæstede vejbaner samt særlige områder udlagt dertil af digebestyrelsen er forbudt uden tilladelse af digebestyrelsen og forsåvidt angår færdsel på strandbredder tillige fredningsnævnet. Færdsel og ophold på digekroner og de bevoksede og ubevoksede strandbredder er dog i almindelighed tilladt for fodgængere. Opgang til og nedgang fra digekroner må kun ske ad anlagte ramper og ad de på digets indvendige side anbragte trapper. Åbning af offentlig adgang til digeskråninger kan

kun ske med vandbygningsvæsenets billigelse.For færdsel og ophold gælder foruden de i dette reglement anførte bestemmelser de ordensbestemmelser, der i medfør af §54 stk. 3 og 8 i lov nr. 314 af 18. juni 1969 om naturfredning måtte blive udfærdigede.

§2.

Digebestyrelsen kan med fredningsmyndighedernes tilladelse benytte digekronen som oplagsplads for materialer og materiel, der benyttes til digernes vedligeholdelse. De strækninger, der benyttes på denne måde, kan spærres for færdsel. Når hensynet til digernes vedligeholdelse kræver det er digebestyrelsen med fredningsnævnets tilladelse berettiget til helt at forbyde færdsel på kortere eller længere strækninger, uanset om strækningerne i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Digeskråninger, der har været spærret af hensyn til vedligeholdelsen, må ikke påny åbnes for offentligheden, uden at vandbygningsvæsenet har givet tilladelse hertil.

Spærring af områder, der normalt er åbne for færdsel, skal bekendtgøres i de lokale dagblade samt ved opslag ved de lovlige adgangsveje til de spærrede områder.

Færdsel, der er nødvendig af hensyn til digernes vedligeholdelse og til afhentning af strandingsgods er tilladt, når færdslen sker efter digebestyrelsens anvisning. Færdsel, der er nødvendiggjort af strandinger, er tilladt.

§3

.

Græsning på digerne af enhver form for husdyr er forbudt, ligesom færdsel med sådanne dyr på den bevoksede de af digerne uden for overkørselsramper er forbudt. Hunde kan dog medtages, når de føres i snor.

Med hensyn til husdyr, der uberettiget kommer ind på digernes grund, finder de til enhver tid gældende bestemmelser om mark- og vejfred anvendelse, jvfr. lov nr. 107 af 31. marts 1953 og lov nr. 53 af 10. april 1874 §15.

§4.

Det er forbudt at plante træer og buske samt at opføre bygninger af en hvilken som helst art på digernes arealer, at benytte arealer til oplagsplads for både, fiskeredskaber, badehuse, hø og lignende, som arbejdsplads ved udbedring af fiskeredskaber og lignende eller til udbedring eller tørring af sejl eller fiskegarn, at henkaste papir eller andet affald. Sådant affald skal medtages ved bortgangen fra digearealet eller anbringes i affaldssække, hvor sådanne findes, at overstige eller beskadige hegn, at drive jagt pa digelagets arealer, dog kan digebestyrelsen give ejere af

lodder, der grænser til digernes arealer og eventuelt lokale jagtforeninger tilladelse til at drive jagt på diget mod forpligtelse til at drage omsorg for, at der ikke ved jagtens udøvelse tilføjes digerne nogen som helst beskadigelse.

Endvidere er det forbudt at opslå telte på digernes arealer, bortset fra den ubevoksede strandbred. Telte, der anbringes i overensstemmelse hermed, må ikke henstå natten over, men skal være fjernet senest time efter solnedgang. I øvrigt henvises til § 46 i lov

nr. 314 af 18. juni 1969 om naturfredning. Urenlighed på digerne og dertil hørende arealer er forbudt. Forrettelse af nødtørft henvi-

ses til nødtørftshusene bag diget.

§5

På digerne med tilhørende arealer er det uvedkommende forbudt at skære klittag, rør, slå græs eller på anden måde beskadige digebeklædningen.

Der skal udvises den største agtpågivenhed ved anvendelsen af ild på diget og strandbredden. Det er således forbudt at henkaste brændende tændstikker, cigarer eller lignende og at tænde bål eller anvende ild til kogning.

Afbrænding af gammelt græs på digerne er forbudt.

Græsset skal ligesom flodskarn og lignende samles i bunker på strandbredden eller andre steder, hvor afbrænding efter digebestyrelsens skøn kan ske uden skade.

§6

Digebestyrelsen er berettiget og forpligtet til med hensigtsmæssige midler at udrydde muldvarpe, rotter, kaniner og andre dyr, der gør skade på digerne.

Digebestyrelsen er berettiget og forpligtet til med hensigtsmæssige midler at udrydde uønsket vegetation, der kan skade digets modstandskraft.

§7

Tang, der opskylles af søen, må fjernes under iagttagelse af reglerne for færdsel, med mindre bestyrelsen ved opslag har tilkendegivet, at den selv har brug for tangen til vedligeholdelse af digerne.

§8

Borttagelse af sand, grus og sten ved hjælp af mekaniske læsseaggregater er forbudt med mindre digebestyrelsens og fredningsnævnets tilladelse foreligger. Sådan tilladelse kan ikke meddeles i perioden 15. maj-15. september, i hvilken al bortkørsel af materialer er forbudt. Inden for en afstand af 75 m fra digekronen samt mellem høfderne og indtil 65 m’s afstand fra disse, må grus- sand og stentagning kun finde sted efter indhentet tilladelse fra digebestyrelsen og fredningsnævnet. Sådan tilladelse kan kun meddeles med vandbygningsvæsenets samtykke. Opgravning og borttagelse af materialer er iøvrigt forbudt i det omfang, det strider mod naturfredningslovens §46 og lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet.

§9

Både offentlige og private overkørsler skal på digekronen og på hele den ydre digeskråning være forsynet med en vel vedligeholdt makadamiseret kørebane, der til siderne skal slutte sig umiddelbart til digets græstørvbeklædning. Hvor der uden for disse overkørsler tillades adgang op ad den indre digeskråning, skal der anbringes en forsvarlig trappe.

§10

Det påhviler digebestyrelsen at påse overholdelsen af de ovenstående bestemmelser, og de pålæg, som digebestyrelsen i denne anledning måtte give, skal ubetinget efterkommes.

Digebestyrelsen er berettiget til – eventuelt ved sin opsynsmand – at bortvise enhver fra digets område, som ikke nøje efterkommer bestemmelserne eller de særlige pålæg, som digebestyrelsen måtte give.

Digelagets udgifter til kontrol og opsyn samt til arbejdet, der er nødvendige for, at der kan gives almenheden adgang til digerne og strandbredden og til udbedring af skader, som påføres digerne ved disses benyttelse af almenheden, refunderes digelaget i overensstemmelse med bestemmelserne i §54 stk. 3 i lov nr. 314 af 18. juni 1969 om naturfredning.

§11.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes i henhold til lov nr. 53 af 10. april 1874 §16 med bøde. Bøderne tilfalder statskassen.

Overtræderen er forpligtet til at erstatte enhver af overtrædelsen følgende skade.